فاصله ها!!! :: ٥ امرداد ۱۳۸٩
تیراختور :: ۱٥ اسفند ۱۳۸۸
یک نامزدی طولانی :: ۱٤ اسفند ۱۳۸۸
سفر :: ٢٠ بهمن ۱۳۸۸
شروع :: ۱٧ بهمن ۱۳۸۸